Výzva MAS_109/4.1/1 pre opatrenie – 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

VÝZVY vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Názov podopatrenia PRV: 309041001 – 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj) Primárna fokusová oblasť: …

Výzva MAS_109/4.1/1 pre opatrenie – 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov Čítajte viac »