Mesiac: marec 2020

Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

VÝZVY Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 ukladá PPA nasledovné: PPA poskytne žiadateľovi lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá nebude kratšia ako 20 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia. Predĺženie lehoty sa vzťahuje aj …

Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 Čítajte viac »

Výzva MAS na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS: 109/7.2/1 – 109/7.4/3 – 109/7.5/4 – 109/4.1/1 – 109/4.2/3 – 109/6.4/1 – 109/1.2/1 – 109/8.3/1

VÝZVY Miestna akčná skupina Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka /„MAS ZO BTMaMB“/ vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 1. Formálne náležitosti Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Stratégia CLLD: Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Verejno-súkromného partnerstva 1.1 Vyhlasovateľ Názov …

Výzva MAS na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS: 109/7.2/1 – 109/7.4/3 – 109/7.5/4 – 109/4.1/1 – 109/4.2/3 – 109/6.4/1 – 109/1.2/1 – 109/8.3/1 Čítajte viac »