Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku – 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií – A1 Podpora podnikania a inovácií

VÝZVY Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-R506-511-001 – A1 Podpora podnikania a inovácií Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-R506-511-001 predmet aktualizácie Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v časti 1.5 Schvaľovací proces žiadostí o príspevok. Zmena sa týka Termínu uzatvárania …

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku – 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií – A1 Podpora podnikania a inovácií Čítajte viac »