AKTUALITY

dovoľujeme si Vás informovať, že Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie, s cieľom zvyšovania profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, pripravili ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem zorientovať sa v problematike obchodovania so štátom a uchádzať sa o zákazky zadávané subjektami verejnej správy. 

Cieľom predmetného kurzu je poskytnúť ucelený prehľad o priebehu verejného obstarávania, od zverejnenia zákazky až po uzavretie zmluvy, z pohľadu hospodárskeho subjektu s dôrazom na skutočnosti, ktoré spôsobujú v praxi najväčšie problémy. 
 
Kurz zároveň reflektuje legislatívne zmeny zavádzané novelou zákona o verejnom obstarávaní č. 395/2021 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 31.3.2022. Od uvedeného termínu bude prístup k zadávaným podlimitným zákazkám ako aj zákazkám s nízkou hodnotou, ktoré sú financované z verejných zdrojov, podmienený registráciou podnikateľského subjektu v informačnom systéme verejnej správy zabezpečujúcom ponuku a nákup tovarov, služieb a stavebných prác. Účelom daného kurzu  je preto, okrem iného, poskytnúť informácie o predmetnej zmene, ktorá podstatným spôsobom mení prístup k štátnym zákazkám. 
 
Kurz je primárne určený pre podnikateľov/firmy, ktoré so štátnymi zákazkami nemajú žiadne skúsenosti.   
Kurz sa realizuje on-line formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (aplikáciu nie je potrebné sťahovať, inštalovať ani vytvárať konto) a je bezplatný.  

Termín školenia: 

31.03.2022 o 9:00 hod. 

Rozsah školenia: cca 2 hod. + diskusia 

Program školenia: 

·Základné pojmy​ 

·Zákazka s nízkou hodnotou 

·Vestník verejného obstarávania​ 

·EVO​ 

·Elektronické trhovisko 

·Podmienky účasti 

·Zábezpeka​ 

·Kritériá na vyhodnotenie ponúk​ 

·Zoznam hospodárskych subjektov​ 

·Jednotný európsky dokument​ 

·Register partnerov verejného sektora​ 

·Žiadosť o vysvetlenie​ 

·Žiadosť o nápravu​ 

·Námietky​ 

·Zmluva​ 

Prihlásiť sa na kurz môžete tu:

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika