VÝZVY

Výzva IROP-CLLD-R506-512-004 –
B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-005

MAS plánuje predmetnú výzvu zrušiť a to z dôvodu, že od jej vyhlásenia neprijala žiadnu ŽoPr. Predpokladaný dátum zrušenia výzvy je 26.04.2022, pričom indikatívna výška alokovaných finančných prostriedkov na túto výzvu sa zmenou konceptu Stratégie CLLD presunie do aktivity C1 Komunitné a sociálne služby. 

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika