VÝZVY

Výzva MAS_109/7.5/3

vyhlasuje
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

1. Formálne náležitosti
Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020

Názov podopatrenia PRV: 309075001 – 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)
Primárna fokusová oblasť: 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna fokusová oblasť doplnková: 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest

Fond: EAFRD – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

1.1 Vyhlasovateľ
Názov MAS: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Adresa MAS: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové

1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy
Typ výzvy: Uzavretá
Dátum vyhlásenia: 22.7.2019
Dátum uzavretia: 26.11.2019
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ: 27 970,50 €

1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR)
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj ŠR: 9 323,50 €

Prílohy k výzve:

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika