VÝZVY

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 ukladá PPA nasledovné:
 • PPA poskytne žiadateľovi lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá nebude kratšia ako 20 pracovných dní od jej preukázateľného doručenia. Predĺženie lehoty sa vzťahuje aj na prijatie (podpísanie) dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, a to obdobne na 20 pracovných dní od preukázateľného doručenia návrhu dodatku žiadateľovi.
 • PPA zabezpečí predĺženie výziev na predkladanie žiadosti o NFP (ďalej len „ŽoNFP“) automaticky a jednotne pre všetky MAS prostredníctvom systému ITMS2014+, dátum uzavretia výziev bude 30.07.2020 a neskorší (týka sa len výziev na predkladanie ŽoNFP, ktoré MAS vyhlásili po termíne 30.03.2020, resp. plánovali vyhlásiť po termíne 30.03.2020). MAS nie je oprávnená už uzavretú výzvu na predkladanie ŽoNFP znova otvoriť a predĺžiť termín na predkladania ŽoNFP.
 • MAS je povinná spolu s výzvou na predkladanie ŽoNFP zverejniť aj predmetné Usmernenie pre MAS v rámci povinných príloh v ITMS2014+ a na webovom sídle príslušnej MAS.
 • PPA predlžuje lehoty na odstránenie pochybností o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh (podľa § 19 ods. 5 zákona o EŠIF), na základe vyzvania PPA (výzva na doplnenie žiadosti o NFP) na 20 pracovných dní. Uvedenú lehotu je možné v odôvodnených prípadoch na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti žiadateľa/prijímateľa predĺžiť, a to za podmienky, že žiadateľ/prijímateľ doručí PPA žiadosť o predĺženie pred uplynutím stanovenej lehoty 20 pracovných dní.
  O vyhovení/nevyhovení žiadosti PPA informuje žiadateľa/prijímateľa písomne.
 • V prípade, ak PPA vo Výzve na predkladanie žiadosti o NFP identifikuje nedostatky, vráti predmetnú Výzvu na opravu/doplnenie/zrušenie prostredníctvom výzvy na doplnenie postupom uvedeným v príručke LEADER. MAS je povinná vykonať opravu/doplnenie/zrušenie predmetnej výzvy priamo v neverejnej časti ITMS 2014+ do 10 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie výzvy.
 • V rámci overenia postupov MAS a ŽoNFP zo strany PPA, v prípade, ak na základe preskúmania ŽoNFP a jej príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo nejasnosti ŽoNFP alebo jej príloh, PPA vyzve žiadateľa na vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy na doplnenie ŽoNFP v lehote, ktorá nebude kratšia ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie.
 • V prípade doručenia poštou alebo kuriérskou službou je rozhodujúci termín odovzdania ŽoNFP na prepravu, pričom v takom prípade je nevyhnutné ŽoNFP odovzdať na prepravu najneskôr v deň uzavretia predmetnej výzvy. Za včasné doručenie bude MAS považovať aj prípady, ak ŽoNFP zasielaná poštou alebo kuriérom bude doručená na adresu uvedenú v príslušnej výzve na predkladanie ŽoNFP najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa uzavretia výzvy na predkladanie ŽoNFP (vrátane), pričom musí byť uplatnený princíp rovnakého zaobchádzania vo vzťahu ku všetkým žiadateľom.
 • Záverečná správa z výzvy spolu so všetkými predloženými ŽoNFP vrátane príloh, ktoré žiadateľ v rámci implementácie stratégie CLLD predložil v listinnej forme (prílohy, ktoré žiadateľ predložil do ITMS2014+ MAS nepredkladá), je MAS povinná predložiť na PPA do 65 pracovných dní odo dňa uzavretia príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. V prípade rizika nedodržania (zmeškania) lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete je MAS povinná o tejto skutočnosti bezodkladne informovať PPA prostredníctvom e-mailu na adrese leader@apa.sk . PPA bude akceptovať iba dôvody zapríčinené alebo vyvolané mimoriadnou situáciou v súvislosti s COVID-19.
 • Do času ukončenia mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 by MAS mala vyvinúť všetko úsilie, aby sa vykonalo náležité odborné hodnotenie, a preto odporúčame MAS v prípade vykonávania odborného hodnotenia:
 • prednostne využívať na odborné hodnotenie e-mailovú formu komunikácie (výstupy z odborného hodnotenia – hodnotiace hárky, odborný hodnotiteľ pošle podpísané vo formáte scanu, alebo pdf. prostredníctvom e-mailovej komunikácie). Elektronický systém musí byť nastavený tak, aby od odborného hodnotiteľa odoslaním e-mailu MAS obdržal „Potvrdenie o prijatí“ a „Potvrdenie o prečítaní“. V prípade, ak MAS „Potvrdenie o prijatí“ a „Potvrdenie o prečítaní“ neobdrží do 3 pracovných dní, kontaktuje odborného hodnotiteľa telefonicky. V prípade, ak odborný hodnotiteľ nebude dostupný, MAS je povinná určiť nového odborného hodnotiteľa v zmysle postupov v príručke LEADER.  Odborní hodnotitelia môžu hodnotiace hárky posielať podpísané vo formáte pdf prostredníctvom e-mailu. Po ukončení mimoriadnej situácie dodatočne predložia  odborní hodnotitelia MAS originál podpísaného hodnotiaceho hárku;
 • využívať poštovú prepravu, kuriérske služby na doručenie ŽoNFP odbornému hodnotiteľovi. Odoslanie a doručenie odbornému hodnotiteľovi musí MAS následne preukázať, napr. podacím lístkom alebo potvrdením o sledovaní pohybu zásielky a pod.
 • V prípade nedodržiavania lehôt uvedených v zmluve s dodávateľom/objednávke odporúča PPA prijímateľom nepristupovať k ukladaniu sankcií voči dodávateľom za nedodržanie stanovenej lehoty, ak sú príčiny nedodržiavania lehôt výlučne z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 a prijatými preventívnymi opatreniami.
PPA bude akceptovať oznámenia prijímateľov o prípadnom nesplnení lehoty uvedenej v zmluve o dielo/kúpnej zmluve/objednávke s dodávateľom v priamej súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19, pričom prijímatelia sú povinní o tejto skutočnosti bezodkladne informovať PPA.Ak MAS vynaložila výdavky na niektoré tovary a služby (prenájom školiacich priestorov a pod.), ktoré sa vzhľadom na stanovené obmedzenia z dôvodu mimoriadnej situácie nemôžu uskutočniť, je MAS povinná vyvinúť maximálne úsilie o stornovanie týchto podujatí a vrátenie finančných prostriedkov. Toto úsilie o stornovanie podujatia musí MAS relevantne preukázať PPA. Ak napriek tomu vrátenie finančných prostriedkov nie je možné, výdavky bude PPA považovať za oprávnené.
 • Výberová komisia pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS na základe vyhodnotenia míľnika A určí do 06.2020, ktoré MAS môžu získať dodatočnú výkonnostnú alokáciu a zároveň určí aj ich výšku podľa vzorca uvedeného v ods. 9 kapitole 6.4 Systému riadenia CLLD.
 • MAS je povinná predložiť Strednodobé hodnotenie (mid–term) v polovici implementácie stratégie CLLD (v roku 2020, najneskôr do 08.2020).
Úprava niektorých povinností žiadateľov/prijímateľov vyplývajúcich z Usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020
 • v prípadoch, kedy je Usmernením č. 8/2017 daná povinnosť doručovať písomnosti preukázateľne prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. bude PPA akceptovať aj doručenie prostredníctvom kuriérskej služby (preukázateľným spôsobom), resp. v prípadoch, v ktorých je to možné, aj doručenie elektronickým spôsobom (e-mailom);
 • preukazovanie doručenia písomnosti (napr. výzvy na predkladanie ponúk záujemcov) je zo strany obstarávateľa možné nielen originálom podacieho lístka, ale aj obdobným potvrdením kuriérskej spoločnosti o prevzatí a doručení zásielky obsahujúcim údaje resp. potvrdenie o sledovaní pohybu zásielky;
 • v prípadoch, ak bola k vyhodnoteniu ponúk uchádzačov zriadená komisia a prijaté mimoriadne opatrenia v súvislosti s COVID-19 neumožňujú zabezpečiť osobnú účasť členov komisie, prípadne uchádzačov/záujemcov na otváraní a vyhodnotení ponúk, je obstarávateľ povinný zmeniť/posunúť termín zasadnutia komisie. O tomto rozhodnutí informuje písomne alebo elektronicky obstarávateľ členov komisie (uchádzačov/záujemcov) v závislosti od spôsobu zadávania zákazky resp. aj od štádia obstarávania, uverejní informáciu na svojom webovom sídle, prípadne vykoná opravu príslušného oznámenia. Obstarávateľ je povinný pri zasadnutí komisie vytvoriť podmienky a zabezpečiť všetky opatrenia na ochranu zdravia účastníkov v zmysle pokynov a usmernení Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných v rámci prevencie pred COVID-19.

Prílohy k usmerneniu:

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika