VÝZVY

Výzva MAS_109/1.2/1

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vyhlasuje
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

1. Formálne náležitosti
Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov podopatrenia PRV: 309012001 – 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj)
Primárna fokusová oblasť: 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 14.1 – 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
14.3 – 6C. Rozšírenie prístupnosti, využívania a kvality informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vidieckych
oblastiach
16.1 – 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a
modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a
poľnohospodárskej diverzifikácie
16.2 – 2B. Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä
generačnej výmeny
16.3 – 2C. Zlepšenie hospodárskeho výkonu lesných podnikov
17.1 – 3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodárskopotravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na
miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
17.2 – 3B. Podpora riadenia rizík poľnohospodárskych podnikov a ich predchádzania
18.4 – P4. Obnovovať, chrániť a posilňovať ekosystémy v poľnohospodárstve a lesníctve
19.3 – 5C. Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných
nepotravinových surovín na účely bioekonomiky
19.5 – 5E. Podpora zachovania a sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve
Sekundárna fokusová oblasť doplnková:
Schéma pomoci de minimis: Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Fond: EAFRD – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
1.1 Vyhlasovateľ
Názov MAS: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Adresa MAS: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy
Typ výzvy: Uzavretá
Dátum vyhlásenia: 17. 2. 2020
Dátum uzavretia: 21. 5. 2020
1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR)
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ: 19 738,50 €
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj ŠR: 6 579,50 €

Prílohy k výzve:

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika