VÝZVY

Výzva MAS_109/4.1/2

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka 

vyhlasuje
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

1. Formálne náležitosti
Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2022

 

Názov podopatrenia PRV: 309074001 – 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

 

Primárna fokusová oblasť: 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna fokusová oblasť predominantná:
16.1 – 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
19.3 – 5C. Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky
Sekundárna fokusová oblasť doplnková: 
3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných

 

Fond: EAFRD – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

 

1.1 Vyhlasovateľ
Názov MAS: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Adresa MAS: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové

 

1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy
Typ výzvy: Uzavretá
Dátum vyhlásenia: 6.6.2023
Dátum uzavretia: 5.8.2023

 

1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR): 31 551,16 EUR.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ: 23 663,37 €
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj ŠR: 7 887,79 €

Prílohy k výzve:

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika