VÝZVY

Výzva MAS_109/4.1/1

Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS_109/4.1/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu príloh k výzve v znení aktualizácie č. 1.2

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka 
vyhlasuje
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

1. Formálne náležitosti
Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov podopatrenia PRV: 309041001 – 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)
Primárna fokusová oblasť: 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 16.1 – 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a
modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a
poľnohospodárskej diverzifikácie
19.3 – 5C. Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných
nepotravinových surovín na účely bioekonomiky
Sekundárna fokusová oblasť doplnková: 3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodárskopotravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na
miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Fond: EAFRD – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
1.1 Vyhlasovateľ
Názov MAS: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Adresa MAS: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy
Typ výzvy: Uzavretá
Dátum vyhlásenia: 30. 10. 2019
Dátum uzavretia: 18. 5. 2020
1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR)
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ: 19 946,25 €
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj ŠR: 6 648,75 €

Prílohy k výzve:

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika