VÝZVY

Výzva MAS_109/7.2/2

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka 

vyhlasuje
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

1. Formálne náležitosti
Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2022
Názov podopatrenia PRV: 309072001 – 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
Primárna fokusová oblasť: 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna fokusová oblasť doplnková: 6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Fond: EAFRD – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
1.1 Vyhlasovateľ
Názov MAS: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Adresa MAS: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy
Typ výzvy: Uzavretá
Dátum vyhlásenia: 31.8.2023
Dátum uzavretia: 30.10.2023
1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR): 172 299,61 EUR.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ: 129 224,71 €
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj ŠR: 43 074,90 €

Prílohy k výzve:

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika