VÝZVY

Výzva MAS_109/7.4/5

Aktualizácia č.1 výzvy

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka 

aktualizovala
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Zmena v dĺžke trvania výzvy – aktualizáciou výzvy sa predlžuje termín podania ŽoNFP o 30 dní.

 

1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy
Typ výzvy: Uzavretá
Dátum vyhlásenia: 06.12.2023
Dátum uzavretia: 05.03.2024

Prílohy NA stiahnutie:

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka 

vyhlasuje
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

1. Formálne náležitosti
Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2022

 

Názov podopatrenia PRV: 309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Primárna fokusová oblasť: 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna fokusová oblasť doplnková: 3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodárskopotravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na
miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
5C. Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných
nepotravinových surovín na účely bioekonomiky
6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
P4. Obnovovať, chrániť a posilňovať ekosystémy v poľnohospodárstve a lesníctve

 

Fond: EAFRD – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

 

1.1 Vyhlasovateľ
Názov MAS: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Adresa MAS: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové

 

1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy
Typ výzvy: Uzavretá
Dátum vyhlásenia: 06.12.2023
Dátum uzavretia: 05.02.2024

 

1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR): 117 506,74 EUR.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ: 65 552,41 €
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj ŠR: 21 850,81 €

Prílohy k výzve:

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika