VÝZVY

Výzva MAS_109/8.3/2

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vyhlasuje
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

1. Formálne náležitosti
Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov podopatrenia PRV: 309083001 – 8.3. Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a
katastrofickými udalosťami (mimo Bratislavský kraj)
Primárna fokusová oblasť: 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 18.4 – P4. Obnovovať, chrániť a posilňovať ekosystémy v poľnohospodárstve a lesníctve
Sekundárna fokusová oblasť doplnková: 2C. Zlepšenie hospodárskeho výkonu lesných podnikov
Schéma pomoci de minimis: DM 4/2018 v znení DODATKU č.1 Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 
Fond: EAFRD – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
1.1 Vyhlasovateľ
Názov MAS: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Adresa MAS: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy
Typ výzvy: Uzavretá
Dátum vyhlásenia: 15. 4. 2021
Dátum uzavretia: 31. 5. 2021
1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR)
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ: 11 962,50 €
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj ŠR: 3 987,50 €

Prílohy k výzve:

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika