VÝZVY

Výzva MAS na výber odborných hodnotiteľov pre Výzvy MAS: 109/7.2/1 – 109/7.4/3 – 109/7.5/4 – 109/4.1/1 – 109/4.2/3 – 109/6.4/1 – 109/1.2/1 – 109/8.3/1

Miestna akčná skupina

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

/„MAS ZO BTMaMB“/

vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
1. Formálne náležitosti
Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020
Stratégia CLLD: Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Verejno-súkromného partnerstva
1.1 Vyhlasovateľ
Názov MAS: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Adresa MAS: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
Schválil: Pavol Habdák – štatutárny orgán

Prílohy k výzve:

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika