VÝZVY

Výzva na výber odborných hodnotiteľov MAS ZO BTMaMB

Miestna akčná skupina

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

/„MAS ZO BTMaMB“/

vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
1. Formálne náležitosti
Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020
Stratégia CLLD: Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Verejno-súkromného partnerstva
1.1 Vyhlasovateľ
Názov MAS: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Adresa MAS: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
Schválil: Pavol Habdák – štatutárny orgán

Prílohy k výzve:

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika