VÝZVY

Výzva MAS_109/4.2/4

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vyhlasuje
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

1. Formálne náležitosti
Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov podopatrenia PRV: 309042001 – 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov
(mimo Bratislavský kraj)
Primárna fokusová oblasť: 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 17.1 – 3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodárskopotravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na
miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií
Sekundárna fokusová oblasť doplnková: 2A. Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a
modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a
poľnohospodárskej diverzifikácie
6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Schéma pomoci de minimis: DM 4/2018 v znení DODATKU č.1 Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
Fond: EAFRD – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
1.1 Vyhlasovateľ
Názov MAS: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Adresa MAS: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy
Typ výzvy: Uzavretá
Dátum vyhlásenia: 3. 5. 2021
Dátum uzavretia: 26. 7. 2021
1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR)
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj EÚ: 24 586,50 €
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroj ŠR: 8 195,50 €

Prílohy k výzve:

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika