VÝZVY

Výzva IROP-CLLD-R506-512-004 –
B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Výzva zrušená a to z dôvodu, že MAS od jej vyhlásenia neprijala žiadnu ŽoPr. Dátum zrušenia výzvy: 26.04.2022. 

MAS plánuje predmetnú výzvu zrušiť a to z dôvodu, že od jej vyhlásenia neprijala žiadnu ŽoPr. Predpokladaný dátum zrušenia výzvy je 26.04.2022, pričom indikatívna výška alokovaných finančných prostriedkov na túto výzvu sa zmenou konceptu Stratégie CLLD presunie do aktivity C1 Komunitné a sociálne služby. 

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-004

1.Formálne náležitosti
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb
Schéma pomoci:  neaplikuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
1.1 Identifikácia MAS
Názov: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Sídlo: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
1.2 Dĺžka trvania výzvy
Dátum vyhlásenia: 20.08. 2021
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola:  14.12.2021
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola:  14.03.2022

 

1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 50 487,00 EUR
1.4 Financovanie projektu
Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %.
Príspevok na projekt sa vypláca systémom:
  • refundácie
  • predfinancovania
  • kombinácie refundácie a predfinancovania

Prílohy k výzve:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-512-004
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-512-004
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiacom kole k 14.03.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 487,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-512-004
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-512-004
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiacom kole k 14.12.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 487,00 €

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika