VÝZVY

Výzva IROP-CLLD-R506-512-002 –
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Výzva uzavretá k 05.05.2023

19.04.2023

MAS plánuje predmetnú výzvu uzavrieť a to z dôvodu, že zostatok alokácie na výzve je 0,00 EUR.

Predpokladaný dátum uzavretia výzvy je 05.05.2023.

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-002

1.Formálne náležitosti
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Schéma pomoci:  neaplikuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
1.1 Identifikácia MAS
Názov: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Sídlo: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
1.2 Dĺžka trvania výzvy
Dátum vyhlásenia: 16. 6. 2021
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola:  10.10.2021
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 10. dňu príslušného mesiaca.
1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 13 728,00 EUR
1.4 Financovanie projektu
Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %.
Príspevok na projekt sa vypláca systémom:
  • refundácie

Prílohy k výzve:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiacom kole k 10.01.2022: 13 728,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 0,00  €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiacom kole k 10.10.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 13 728,00 €

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika