VÝZVY

Výzva IROP-CLLD-R506-512-007 –
C1 Komunitné sociálne služby

13.12.2023

MAS plánuje predmetnú výzvu uzavrieť a to z opodstatneného dôvodu, v tomto prípade ide o právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve. 

Predpokladaný dátum uzavretia výzvy je 31.12.2023.

Oznámenie o zjavnej nesprávnosti výzvy

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-007

1.Formálne náležitosti
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby
Schéma pomoci:  neaplikuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

1.1 Identifikácia MAS
Názov: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Sídlo: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové

1.2 Dĺžka trvania výzvy
Dátum vyhlásenia: 17.01. 2023
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 03.02.2023
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola:  03.03.2023

1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 50 487,00 EUR

1.4 Financovanie projektu
Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %.
Príspevok na projekt sa vypláca systémom:
  • refundácie
  • predfinancovania
  • kombinácie refundácie a predfinancovania
 

PRÍLOHY K VÝZVE:

Príloha č.1 Výzvy – Formulár Žiadosť o príspevok 
Príloha č.2 Výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha č.4 Výzvy – Kritéria pre výber projektov
Výzva IROP-CLLD-R506-512-007

PRÍLOHY K ŽoPR:

Príloha č. 1 ŽoPr Splnomocnenie
Príloha č. 2 ŽoPr Test podniku v tažkostiach
Príloha č. 2a ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha č. 2b ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha č. 3 ŽoPr Úverový prísľub
Príloha č. 5 ŽoPr Rozpočet projektu
Príloha č. 6 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončení hodnotiacich kôl výzvy IROP-CLLD-R506-512-007

Výška žiadaného príspevku po ukončení 3.hodnotiacom kole k 03.04.2023: 50 487,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 0,00 €

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiacom kole k 03.03.2023: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 487,00 €

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiacom kole k 03.02.2023: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 487,00 €

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika