VÝZVY

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku – 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií – A1 Podpora podnikania a inovácií

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-R506-511-001

1.Formálne náležitosti
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií
Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov 
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
1.1 Identifikácia MAS
Názov: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Sídlo: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
1.2 Dĺžka trvania výzvy
Dátum vyhlásenia: 18. 5. 2021
Dátum uzavretia: 
1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 95 608,65 EUR
1.4 Financovanie projektu
Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 55 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45 %.
Príspevok na projekt sa vypláca systémom:
  • refundácie,
  • predfinancovania,
  • kombinácie refundácie a predfinancovania

Prílohy k výzve:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-511-001
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiacom kole k 25.08.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 95 608,65 €

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika