VÝZVY

Výzva IROP-CLLD-R506-511-001 –
A1 Podpora podnikania a inovácií

13.12.2023

MAS plánuje predmetnú výzvu uzavrieť a to z opodstatneného dôvodu, v tomto prípade ide o právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve. 

Predpokladaný dátum uzavretia výzvy je 31.12.2023.

Aktualizácia č. 2 Výzvy IROP-CLLD-R506-511-001 – A1 Podpora podnikania a inovácií

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vydáva

A K T U A L I Z Á C I U č. 2

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-R506-511-001

Predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a vo vybraných prílohách výzvy, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Účinnosť aktualizácie č. 2: 26.1.2023

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-R506-511-001 – A1 Podpora podnikania a inovácií

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vydáva

A K T U A L I Z Á C I U č. 1

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-R506-511-001

predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v časti 1.5 Schvaľovací proces žiadostí o príspevok. Zmena sa týka Termínu uzatvárania hodnotiacich kôl: „Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 25. dňu príslušného mesiaca.“

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (aktualizovaná),

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-R506-511-001

1.Formálne náležitosti
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií
Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov 
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
1.1 Identifikácia MAS
Názov: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Sídlo: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
1.2 Dĺžka trvania výzvy
Dátum vyhlásenia: 18. 5. 2021
Dátum uzavretia: 
1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 95 608,65 EUR
1.4 Financovanie projektu
Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 55 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 45 %.
Príspevok na projekt sa vypláca systémom:
  • refundácie,
  • predfinancovania,
  • kombinácie refundácie a predfinancovania

Prílohy k výzve:

!!!Dávame do pozornosti aktualizáciu prílohy č. 4 Výzvy – Kritéria pre výber projektov v znení 1. opravy zjavnej nesprávnosti.!!! – zmena sa týka bodového kritéria č.8

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 10.hodnotiacom kole k 27.02.2022: 95 608,65 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 0,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 10.hodnotiacom kole k 25.01.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 95 608,65 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 9.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 9.hodnotiacom kole k 25.12.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 95 608,65 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 8.hodnotiacom kole k 25.11.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 95 608,65 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 7.hodnotiacom kole k 25.10.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 95 608,65 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 6.hodnotiacom kole k 25.09.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 95 608,65 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 5.hodnotiacom kole k 25.08.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 95 608,65 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 4.hodnotiacom kole k 25.05.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 95 608,65 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 3.hodnotiacom kole k 25.02.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 95 608,65 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiacom kole k 25.11.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 95 608,65 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiacom kole k 25.08.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 95 608,65 €

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika