VÝZVY

Výzva IROP-CLLD-R506-512-003 –
D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

13.12.2023

MAS plánuje predmetnú výzvu uzavrieť a to z opodstatneného dôvodu, v tomto prípade ide o právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve. 

Zostatok alokácie na výzve je 2 202,32 EUR.

Predpokladaný dátum uzavretia výzvy je 31.12.2023.

Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-R506-512-003 – D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vydáva

A K T U A L I Z Á C I U č. 2

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-003

predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a vo formulári žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej aj „ŽoPr“) a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) „v texte aktualizácie č. 1 výzvy“.

PLATNOSŤ Aktualizácie výzvy: 17.05.2023

ÚČINNOSŤ Aktualizácie Výzvy: 23.05.2023Dokumenty na stiahnutie:

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vydáva

A K T U A L I Z Á C I U č. 1

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-003

predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v časti 1.5 Schvaľovací proces žiadostí o príspevok. Zmena sa týka Termínu uzatvárania hodnotiacich kôl: „Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.“

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (aktualizovaná),

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Dokumenty na stiahnutie:

Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

kód výzvy: IROP-CLLD-R506-512-003

1.Formálne náležitosti
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Schéma pomoci:  neaplikuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
1.1 Identifikácia MAS
Názov: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Sídlo: Štvrtok 1, 91305 Melčice-Lieskové
1.2 Dĺžka trvania výzvy
Dátum vyhlásenia: 20.08. 2021
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola:  20.12.2021
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola:  20.03.2022
1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje: 70 000,00 EUR
1.4 Financovanie projektu
Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %.
Príspevok na projekt sa vypláca systémom:
  • refundácie
  • predfinancovania
  • kombinácie refundácie a predfinancovania

Prílohy k výzve:

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenej kontrole verejného obstarávania k ŽoPr IROP-CLLD-R506-512-003-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení kontroly VO k 15.05.2023: 67 797,68 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 2 202,32 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-512-003
Výška žiadaného príspevku po ukončení 6.hodnotiacom kole k 20.07.2022: 70 000,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 0,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-512-003
Výška žiadaného príspevku po ukončení 5.hodnotiacom kole k 20.06.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 70 000,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-512-003
Výška žiadaného príspevku po ukončení 4.hodnotiacom kole k 20.05.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 70 000,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-512-003
Výška žiadaného príspevku po ukončení 3.hodnotiacom kole k 20.04.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 70 000,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-512-003
Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiacom kole k 20.03.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 70 000,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-R506-512-003
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiacom kole k 20.12.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 70 000,00 €

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika