NIEČO O NÁS
Kontakt
0949 753 165
Facebook
Instagram
YouTube
E-mail
manazer@btmmb.sk

OBCE PATRIACE DO ÚZEMIA MAS zo BTMMB

NIEČO O NAŠOM ZDRUŽENÍ

Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 8.4.2015
 
Združenie je verejno-súkromné partnerstvo, zamerané na integrovaný rozvoj územia katastrov združených deviatich obcí:
Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Štvrtok, Ivanovce, Melčice – Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná – Velčice, Kostolná – Záriečie a Drietoma.
 
11 subjektov súkromnej sféry, spoločenských a neziskových organizácií:

Nohejbalový klub Adamovské Kochanovce, Hurtoň – farma Rybníky Ivanovce, TJ Považan Ivanovce, Statok, s.r.o. Štvrtok, Gazdovstvo, s.r.o Štvrtok., Občianske združenie Rozvoj Novej Bošáce, Občianske združenie Jozefa Ľudovíta Holubyho Zemianske Podhradie, Ing. Vanek Pavol Chocholná – Velčice, Jozef Lipták Kostolná – Záriečie, Stolárstvo Mego Drietoma a Ing. Ján Baďura – MONA s.r.o. Štvrtok.

Mgr. Branislav Bernátek

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Sabína Kyselicová

Administratívny pracovník

VOLENÉ ORGÁNY ZDRUŽENIA

Predseda správnej rady: Pavol Habdák, starosta obce Štvrtok
Podpredseda správnej rady: Ing. Ján Baďura, súkromný podnikateľ
Tajomník správnej rady: Bc. Peter Levkovič, OZ Rozvoj Novej Bošáce
 
Revízna komisia:
Miroslav Zámečník, starosta obce Zemianske Podhradie 
Ing. Jindrich Gazda, súkromný podnikateľ
Mgr. Jana Drottnerová, zástupca OZ
 
Projektový manažér MAS: Bc. Branislav Bernátek
Čo je MAS ?
Miestna akčná skupina (skratka MAS)

Je to partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.

MAS, združujúca dostatočné množstvo skúsených ľudí a inštitúcií, si spracuje a následne realizuje stratégiu rozvoja na základe princípov prístupu Leader. Realizácia stratégie spočíva predovšetkým v rozhodovaní o podpore projektov miestnych subjektov, vrátane ich monitorovania a v realizácii spoločných rozvojových projektov a programov.

V podmienkach Slovenska sa miestnou akčnou skupinou môžu stať občianske združenia, ktoré budú na základe hodnotenia stratégií rozvoja vybraté Ministerstvom pôdohospodárstva SR a bude im udelený Štatút MAS. Týmto rozhodnutím získajú zároveň finančnú podporu na realizáciu svojej stratégie.

Každá MAS musí spĺňať základné podmienky týkajúce sa partnerstva, územia pôsobnosti a stratégie rozvoja:

MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru.

Všetky rozhodovacie orgány MAS musí tvoriť minimálne 51 % zástupcov zo súkromného (vrátane občianskeho) sektoru a maximálne 49 % zástupcov verejného sektoru.

MAS má právnu subjektivitu a povinné orgány, ktoré sú schopné spravovať verejné prostriedky ako aj manažovať činnosť MAS (napr.: manažér MAS, účtovník, riadiaci orgán, výberová komisia, kontrolný a monitorovací výbor).

Územie MAS musí byť geograficky súvislé vidiecke územie s počtom obyvateľov od 10 000 do 150 000, vrátane miest s počtom obyvateľov do 20 000.

MAS musí mať vypracovanú stratégiu rozvoja územia s jasne určenými prioritami, opatreniami, príp. aktivitami.

Spolupracujeme s partnermi

TELEFÓNNE ČÍSLO:

0949 753 165

E-MAIL:

manazer@btmmb.sk

ADRESA:

Štvrtok 1, 91305 Štvrtok
Okres Trenčín
Slovenská republika

© 2021 Všetky práva vyhradené.